UNTUK INDONESIA
11 Ucapan Selamat Idul Fitri 2020 dalam Bahasa Madura
Menjaga jarak fisik harus di tengah pandemi Covid-19 ini, tapi bukan jarak sosial. Berikut ucapan selamat Idul Fitri 2020 dalam bahasa Madura.
Ilustrasi - Kerapan Sapi, budaya Madura. (Foto: pulaumadura.com)

Jakarta - Dunia sedang menangis karena pandemi Covid-19. Perekonomian runtuh, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak yang tidak dapat tunjangan hari raya. Muslim seluruh dunia harus bersabar menjalani tahun 2020 ini, harus bersabar menjalani Idul Fitri dalam keprihatinan yang dalam.

Dalam bayang-bayang ancaman penularan virus, orang-orang harus tinggal di rumah, tidak boleh berjabat tangan. Harus menjaga jarak fisik, tapi bukan jarak sosial. Hubungan sosial tetap bisa dipelihara dengan berkomunikasi melalui teknologi komunikasi.  

Taqabbalallahu Minna Wa Minkum (Semoga Allah menerima puasa dan amal dari kami dan puasa dan amal dari kalian).

Berikut ucapan selamat Idul Fitri beserta terjemahan dalam bahasa Madura.

1. Terkadang mata salah dalam melihat, hati salah saat menggugat, mulut salah berucap hingga menyayat. Di bulan dan hari yang suci ini, dengan niat setulus hati, saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya. Minal Aidin Walfaidzin, Mohon Maaf Lahir dan Batin.

Tarkaḍhâng soca sala ḍâlem ngoladhi, atè sala ènalèka aghughât, lèsan sala ḍâlem apètotor kantos dhâddhi sakè’na pangghâliyân. È bulân tor arè sè soccè ghâpanèka, kalabân nèyat èkhlassa atè, Abdhina sakadhâng bârghâ nyo’ona sapora sè taḍâ’ bâtessa, Minal Aidin Walfaidzin, nyo’ona sapora lahèr tor bhâtèn.

2. Ketika tangan tak bisa saling menjabat, mata tak pula bisa saling menatap, maka melalui pesan singkat ini saya mengucap: Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah! Minal Aidin Wal Faidzin, Mohon Maaf Lahir dan Batin.

Ènalèka asta ta’ bisa salèng asalaman, soca ta’ bisa salèng mandheng, maka anglèbâdhi pessen sè rèngkes ghâpanèka: Abdhina sakadhâng bârghâ ngatorè Salamet Tellasân Rama 1441 Hijriyah! Minal Aidin Walfaidzin, nyo’ona sapora lahèr tor bhâtèn.

3. Ada banyak yang telah kita lalui setahun ini. Ada banyak canda yang berubah menjadi marah. Ada banyak kata yang berubah menjadi senjata. Ada banyak sakit hati di antara banyaknya janji. Untuk itulah, di momen yang suci ini, izinkan saya dan keluarga mengucapkan Minal Aidin Wal Faidzin, mohon maaf lahir dan batin.

Bâḍâ bânnya’ kadhâddhiyân sè ampon kalampan sataon sè tapongkor. Bâḍâ bânnya’ ghiyâk sè ngobâ tèngka dhâddhi anḍhâp asor. Bâḍâ Bânnya’ pètotor sè aobâ dhâddhi sanjhâta. Bâḍâ bânnya’sakè’ atè neng bânnya’na jhânjhi. Mèla ḍâri ghâpanèka, neng kabâḍâ’ân sè langkong soccè tor parjhughâ. Nyo’ona èdhi Abdhina sakadhâng bârghâ ngatorè ! Minal Aidin Walfaidzin, nyo’ona sapora lahèr tor bhâtèn.

4. Harta paling berharga adalah sabar. Teman paling setia adalah amal. Ibadah paling indah adalah ikhlas. Pekerjaan paling berat adalah memaafkan. Mohon maaf atas segala khilaf. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 H.

Arta palèng kajungjung èngghi ka’ḍinto sabbhâr. Kanca palèng èsto èngghi ka’ḍinto amal. Èbâdâ palèng èndhâ èngghi ka’ḍinto èkhlas. Kalakowan palèng berrâ’ èngghi ka’ḍinto nyapora’aghi. Nyo’ona sapora sadhâjâ katoppalan tènḍhâ’ tanḍhuk sè korang parjhughâ. Ngatorè Salamet Tellasân Rama 1441 Hijriyah!

5. Ketika lenganku tidak dapat menjangkau orang-orang yang dekat di hatiku, aku selalu memeluk mereka dalam setiap doaku. Semoga kedamaian dan berkah Allah SWT selalu bersamamu. Selamat Hari Raya Idul Fitri.

È nalèka asta ta’ ḍugghâ ḍâ’ rèng-orèng sè raket neng atè, Abdhina serrèng aromrom rèng-orèng ghâpanèka è ḍâlem sanèyap du’a’. Malar moghâ katarentemman tor kabherkadhân ḍâri Allah sè amorbhâ jhâghât ètèbhâ’aghiyâ. Ngatorè Salamet Tellasân Rama 1441 Hijriyah.

6. Salah kata pernah terucap, salah sikap pernah terungkap, kembali fitrah selalu diharap. Selamat Hari Raya Idul Fitri, Minal Aidin Wal Faizin. Mohon Maaf Lahir dan Batin.

Sala oca’ perna ètotorraghi. Sala tèngka perna kalampan, abâli ḍâ’ fittrah dhâddhi pangarep. Ngatorè Salamet Tellasân Rama 1441 Hijriyah. Minal Aidin Walfaidzin, nyo’ona sapora lahèr tor bhâtèn.

7. Mata sering salah menatap, mulut sering salah berucap, hati sering salah prasangka, dengan niat yang tulus dan suci saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin.

Soca serrèng sala ngoladhi, lèsan serrèng sala apètotor, atè serrèng sala jhubâ’ panyangka, kalabân nèyat sè èkhlas tor soccè, Abdhina nyo’ona sapora lahèr tor bhâtèn.

8. Bila kata merangkai dusta, bila langkah membekas lara, bila hati penuh prasangka, dan bila ada langkah yang menoreh luka, mohon bukakan pintu maaf. Selamat Idul Fitri, Mohon maaf lahir dan batin.

Ènalèka oca’ tasambhung lècèk, bilâ tèngka pola kalèro, bilâ atè jhubâ’ panyangka, bilâ tèngka dhâddhi loka, nyo’ona tabukka’ tanḍhâ sapora. Ngatorè Salamet Tellasân Rama 1441 Hijriyah. Nyo’ona sapora lahèr tor bhâtèn.

9. Untuk hati yang pernah terluka oleh tajamnya lidah. Untuk jiwa yang tersakiti oleh buruknya sikap dan perilaku. Selamat Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin.

Atè sè perna loka kalabân tajhemma lèsan. Ka’angghuy raghâ sè èsakè’è kalabân jhubâ’na tèngka pola. Ngatorè Salamet Tellasân Rama 1441 Hijriyah. Nyo’ona sapora lahèr tor bhâtèn.

10. Terselip khilaf pada canda, ada luka tergores pada tawa. Terbelit pilu pada tingkah, tersinggung rasa dalam bicara. Mohon maaf lahir dan batin di hari yang suci. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 H.

Taselpèt katoppalan ḍâlem aghiyâk, bâḍâ loka sè alampet neng ḍâlem aghiyâk, taselpèt ḍalem tèngka, angrasa atè ta’ nyaman rassa ḍâlem apètotor. Ngatorè Salamet Tellasân Rama 1441 Hijriyah. Nyo’ona sapora lahèr tor bhâtèn.

11. Sebening embun di pagi hari, seputih kapas tanpa biji, berharap selamanya seperti ini. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin.

Bhennènga aèng ebbhun neng bâjâ lagghu, potèna kapas ta’ abighi, pangarep salanjhângnga akantha ghâpanèka. Ngatorè Salamet Tellasân Rama 1441 Hijriyah. Nyo’ona sapora lahèr tor bhâtèn. []

Baca juga:

Berita terkait
Kapan Pertama Kali Idul Fitri Dirayakan
Idul Fitri, hari kemenangan kaum muslim setelah satu bulan menjalankan puasa Ramadan. Tapi sebenarnya, kapan pertama kali Idul Fitri dirayakan?
Bagaimana Nabi Muhammad SAW Merayakan Idul Fitri
Hari raya Idul Fitri momen penting bagi umat Islam yang biasanya dirayakan dengan meriah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW merayakan Idul Fitri.
Siapa Orang Pertama Menjalankan Zakat Fitrah
Zakat fitrah, satu di antara rukun Islam yang harus dikerjakan muslim pada bulan Ramadan. Siapa orang pertama menjalankan zakat fitrah.
0
Titik Kritis UMKM Setelah Lebaran, Negara Diminta Hadir
Menyelamatkan UMKM adalah langkah menyelamatkan kehidupan rakyat banyak. Negara diminta hadir, memberikan dukungan kepada pelaku UMKM yang kritis.