100 Kalimat Padanan Bahasa Indonesia-Jawa

Anda yang bukan orang Jawa, punya sahabat orang Jawa, ini 100 kalimat padanan Bahasa Indonesia-Jawa untuk pergaulan sehari-hari.
Ilustrasi: Tagar/Regita Putri

Jakarta - Indonesia kaya bahasa daerah, satu di antaranya adalah Jawa. Buat Anda yang bukan orang Jawa, punya kekasih orang Jawa, tentu si dia akan sangat senang kalau Anda tiba-tiba bisa berkomunikasi menggunakan Bahasa Jawa dengannya. 

Sebagai pengetahuan, berikut ini 100 kalimat padanan Bahasa Indonesia-Jawa dalam pergaulan sehari-hari.

1. Jam berapa pulang? : tabuh pinten kunduripun?

2. Sudah makan? : sampun dahar?

3. Kapan balik? : kapan kunduripun

4. Ayo makan : monggo dahar

5. Ayo pulang : monggo kundur

6. Saya lapar : kulo luwe

7. Saya haus : kulo ngelak

8. Siapa namamu? : naminipun sinten?

9. Tinggal di mana? : lenggah wonten pundi?

10. Marga apa kamu? : trah keluargi penjenengan punapa?

11. Mau ke mana? : badhe tindak pundi?

12. Aktivitas kamu apa sekarang? : kegiatan penjenengan sakniki punapa?

13. Aku sayang kamu : kula tresno penjenengan

14. Ayo naik motor : monggo niteh motor

15. Sehatkah nenek? : sehat nggih embah putri?

16. Apa kabar ibu? : kados pundi kabaripun ibu?

17. Kita ke sana saja : kito wonten mrika kemawon

18. Kita turun di sini aja : kito mandap wonten mriki kemawon

19. Kamu cantik : panjenengan ayu

20. Kamu ganteng : panjenengan bagus

21. Ayah lagi apa? : Bapak nembe punapa?

22. Ibu suka kue ini? : Ibu remen kue puniki?

23. Tante kapan pulang? : bulik kapan kundur?

24. Om suka naik motor : pak lik remen niteh motor

25. Bibi baik hati : bu lik sae manahipun

26. Nenek sayang aku : eyang putri tresno kula

27. Kakek sehat selalu : eyang kakung tansah saras

28. Dia kakak perempuanku : meniko mbakyu kulo

29. Kakak laki-lakiku kuliah di sana : kangmas kulo kuliah wonten mriko

30. Adik perempuanku masih kecil : adik kulo ingkang wadon tasih alit

31. Adik laki-lakiku pintar matematika : adik kulo ingkang jaler pinter matematika

32. Buka pintunya : bikak pintunipun

33. Rumah ini bersih ya : griyo puniki resik nggih

34. Enak banget makanannya : eco sanget masakan puniki

35. Buku di atas meja : buku wonten ing inggil meja

36. Minta tisu ya : nyuwun tisu nggih

37. Menulis di komputer : nyerat wonten ing komputer

38. Aku suka dipijit: kulo remen dipun pijet

39. Tasnya warna biru: tasipun werna biru

40. Itu obat sakit kepala : niku obat gerah mustaka

41. Ambil kertas di sana: mundut kertas wonten mriko

42. Mukena buat salat : mukena kagem sambahyang

43. Kursinya ada tujuh : kursinipun wonten pitu

44. Dia pakai kacamata: piyambakipun ngagem koco tingal

45. Topinya motif kotak-kotak : topinipun motif kotak kotak

46. Celana jeans dan kaos : celana jeans kaliyan kaos

47. Tas di atas meja : Tas wonten ing inggil mejo

48. Lampu listriknya terang : lampu listrikipun padang

49. Ruang kerjanya luas : ruang nyambut damelipun wiyar

50. Dia sedang sakit : piyambakipun nembe gerah

51. Wajahnya terlihat layu :suryaninipun ketingal sayu

52. Laki-laki berkaos merah : piyantun kakung ngagem kaos abrit

53. Rumah bertembok putih : ndalemipun tembok warni pethak

54. Kerja dengan gembira : makaryo kanthi remen

55. Obat segala penyakit adalah hati yang gembira : obat sedoyo penyakit punika manah ingkang remen

56. Sedihmu sedihku juga : sedihipun panjenengan ugi sedih kulo

57. Nikmati setiap momen : nikmati sedoyo kahanan

58. Kesuksesan membutuhkan militansi : kasuksesan meniko mbetahaken gemi

59. Kunci sukses adalah konsistensi : kunci sukses meniko telaten

60. Aku suka belanja di pasar tradisional : kulo remen blonjo wonten ing pasar tradisional

61. Ini pengalaman pertamaku : puniko pengalaman kulo ingkang sepindah

62. Tasnya sangat berat : tasipun aorat sanget

63. Aku suka menulis di kertas : kula remen nyerat wonten ing kertas

64. Pinjam polpennya dong : nyambut polpenipun nggih

65. Besok datang ke rumahku ya : mbenjang dugi wonten dalem kuloa malih nggih

66. Bibirnya bagus, sensual : lambenipun sae, sensual

67. Tubuhnya langsing, enak dipandang : badhanipun singset, sekeco ditingali

68. Lemak perut sangat menyebalkan : lemak padaran sanget nggetunaken

69. Aku ngantuk banget karena kurang tidur : kulo ngantuk sanget amargi kirang tilem

70. Aku tak bisa melupakannya : kulo mboten saget nglalekaken

71. Apa kamu bahagia? : punapa panjenengan bingah?

72. Langit tak selalu biru : Langit boten kedhah warni biru

73. Hujan membuat hati tenang : jawah dalem manah sekeca

74. Hari ini panas sekali : dinten menika gerah sanget

75. Jangan pernah bilang tidak bisa : ampun mangandikan mboten saget

76. Apa pun bisa dipelajari asal ada kemauan : punapa kemawon saget dipelajari asal wonten pangarepan

77. Karakternya sangat buruk : karakteripun awon sanget

78. Dia sombong, merasa diri paling pintar : piyambakipun angkuh, rumaos piyambakipun ingkang paling pinter

79. Dia orang yang tidak kooperatif : piyambakipun tiyang ingkang mboten purun kerjo sareng

80. Martabaknya enak, rasa keju : martabakipun eco, raos keju

81. Aku kekenyangan : kula tuwhuk sanget

82. Makanan ini enak sekali : makanan puniko eco sanget

83. Jangan lupa makan siang : ampun kesupen dahar siang

84. Buang sampah ke tempatnya : bucal uwuh wonten ing panggonan

85. Jangan anggap pekerjaan sebagai beban : ampun dipun anggep pakaryan menika aorat

86. Selamat bekerja, semoga sukses : sugeng makaryo, mugi kasil

87. Besok dia akan ke Bandung : mbenjang piyambakipun badhe ten Bandung

88. Indonesia kaya lokasi wisata menarik : Indonesia sugih lokasi wisata ingkang sae

89. Aku merasa sangat lelah : kulo rumaos lelah sanget

90. Flu berat ini sangat menyiksaku : flu aorat meniko sanget nyiksa kulo

91. Dia adalah cinta pertamaku : piyambakipun meniko tresno kulo ingkang sepindah

92. Dia orangnya asyik : piyambakipun tiyang ingkang sae

93. Anak itu sangat menyebalkan : lare meniko sanget nggetunaken

94. Jangan pergi dariku : ampun ninggalaken kula

95. Aku ingin tetap bersamamu : kulo kersanipun tetep kaleh panjenengan

96. Kenapa banyak orang bercerai? Kados pundi katah tiyang ingkang pegatan?

97. Orang yang tidak bercerai apa sungguh bahagia? : tiyang ingkang mboten pegatan punopo temenan bingah?

98. Semua orang pasti punya sisi baik : sedaya tiyang mesti gadhah sisi ingkang sae

99. Selamat jalan : sugeng tindak

100. Selamat tinggal : atur pamit. []

Tulisan lain tentang bahasa:

Berita terkait